Motivated team

U današnjem svetu brzih promena, globalne povezanosti i kompleksnih zahteva, biti uspešan i efikasan zahteva posebne veštine, tzv. soft skills, koje uključuju razvijanje kvalitetnih međusobnih odnosa, dobru komunikaciju, emocionalnu pismenost, upravljanje konfliktima, razvoj timova, focus, stav, upravljanje vremenom, motivaciju itd.

Emocionalna inteligencija je u današnjem poslovanju postala važnija od IQ, a kombinovana sa profesionalnim razvojem i radnim iskustvom predstavlja formulu za uspeh. Dobra vest je da sve liderske veštine mogu da se nauče i razviju i da se benefiti vide veoma brzo.

U okviru portfolio treninga preporučujemo sledeće kurseve:

 • Komunikacione veštine – osnovni nivo

 • Upravljanje komunikacijama – napredni nivo

 • Razvoj i upravljanje timovima

 • Emocionalna pismenost

 • Asertivnost

 • Razvoj liderskih veština

 • Psihologija organizacije

 • Upravljanje vremenom i fokus

 • Upravljanje promenama

Soft skill

Veštine efektivne komunikacije – osnovni nivo - 18 sati

Dobra komunikacija omogućava bolje, potpunije, sadržajnije odnose sa drugim ljudima, direktno utiče na efikasnost, zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih. Ukoliko smo uspešni u komunikaciji, to nam otvara vrata za lične i profesionalne uspehe

Cilj treninga je:

 • Ostvarivanje zdravih interpersonalnih odnosa
 • Povećanje radne efikasnosti
 • Upravljanje konfliktima
 • Samopouzdanje u komunikaciji i otklanjanje prepreka
 • Bolje razumevanje drugih

Teme koje se obrađuju na kursu:

 • Komunikacija, osnovni principi
 • Vrste komunikacije, dimenzije i komunikacioni modeli
 • Komunikacione barijere
 • Najčešće greške u komunikaciji
 • VAK model
 • Elementi efektivne komunikacije
 • RESULT Princip

Upravljanje komunikacijom – napredni nivo – 18 sati

Cilj treninga je efikasno upravljanje komunikacijom, razvoj socijalnih veština, sticanje poverenja, moć ubeđivanja,...

Teme koje se na treningu obrađuju:

 • 5Ws & 1H princip
 • Aktivno i efikasno slušanje
 • Umetnost postavljanja pitanja
 • Proces rešavanja problema
 • Planiranje i upravljanje komunikacijom na projektu
 • Primanje i davanje povratnih informacija
 • Upravljanje konfliktima
 • Efikasno vođenje sastanaka
 • 7Cs – kontrolna lista uspešne komunikacije

Emocionalna pismenost – 18 sati

Emocionalna inteligencija (EQ) je prepoznata kao faktor uspeha ne samo u upravljanju projektima i vođenju poslovanja, već i u svim ostalim aspektima života i rada.

Emocionalna pismenost je sposobnost da se emocije identifikuju, koriste, razumeju, te da se njima upravlja na pozitivan način, a sve u cilju oslobađanja od stresa, efikasne komunikacije, saosećanja sa drugima, prevazilaženja izazova i rešavanja sukoba.

Neki od ciljeva treninga:

 • Prepoznavanje sopstvenih emocija
 • Upravljanje i kontrola emocija i reakcija
 • Sposobnost da motivišemo sebe uprkos poteškoćama
 • Prepoznavanje emocija drugih ljudi
 • Razvijanje zdravih odnosa sa drugima
 • Smanjenje stresa
 • Bolje vođenje i motivisanje drugih
 • Veća poslovna efikasnost

Na treningu se kroz interaktivne vežbe obrađuju sledeće teme:

 • Uvod u Emocionalnu inteligenciju
 • Vrste emocija i prepoznavanja
 • Emocionalna petlja
 • Emocionalne ucene i reket osećanja
 • Upravljanje emocijama
 • Upravljanje brigama
 • Organizaciona kultura

Asertivnost – 16 sati

Asertivno ponašanje je izuzetno korisno kada želite da se zauzmete za sebe i svoja prava, a pri tom ne povredite druge. Asertivnost kao aspekt socijalne i emocionalne inteligencije predstavlja umeće zauzimanja za lična prava i izražavanje misli, osećanja i stavova na direktan, iskren, umeren i adekvatan način, uz poštovanje drugih ljudi.

Neki od ciljeva treninga:

 • Razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
 • Jačanje tolerancije na neprijatnost
 • Razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
 • Sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
 • Jačanje samoodgovornosti
 • Jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugim ljudima

Teme koje se obrađuju na kursu kroz interaktivne vežbe:

 • Asertivnost - konstrukt i pojam
 • Stilovi komunikacije (pasivni, agresivni, pasivno-agresivni i asertivni)
 • Razumevanje i prihvatanje asertivnih prava
 • Redukovanje misaonih prepreka i destruktivnih uloga
 • Asertivne tehnike (odgovori na manipulaciju)
 • Kako slati i primati kritiku?
 • Kako asertivno uputiti pohvalu?
 • Kako ulaziti u konstruktivne konflikte?